Çuşkalıq 2.0: Qıjı yoxsa Гыыыжы?

Öz kimliyimizi yenidən kəşf etmək üçün imperialist təfəkkürünün bizə sırıdığı ali mədəniyyət yalanlarına şüurlu yanaşmalı, azərbaycanlı kimliyi, Azərbaycan dili üzərində qurulan və cəmiyyətimizdəki irqi, etnik, cinsi, linqvistik və s. müxtəliflikləri tərənnüm edən, eləcə də heç bir ayrı-seçkiliyin yol verilmədiyi cəmiyyət idealları formalaşdırmalıyıq.

“Bu zümrəyə məxsus şəxslər [rusdilli psevdobakılılar] özlərini daha çox Avropalı hiss etdiklərinə görə, bizim əyalət adamlarına yuxarıdan aşağı baxırdılar, onları geridə qalmış hesab edirdilər ki, bu da məlum məsələdir ki, çoxlarının xoşuna gəlmirdi” —

--

--

PhD Student, Teachers College, Columbia University #highered #access #internationalization #postSoviet l lifelong learner, curious educator, outgoing introvert

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Abbas Abbasov

PhD Student, Teachers College, Columbia University #highered #access #internationalization #postSoviet l lifelong learner, curious educator, outgoing introvert