Bir qadın həyatı (II Hissə)

Barat Şəkinskayanın əziz xatirəsinə ithaf olunur.

Çox möhnətin sonu bir gün səadətdir bu dünyada,

Qış gedəndə bahar gələr, — bir adətdir bu dünyada.

— Əfzələddin Xaqani

Mənbə: Barat Şəkinskaya

PhD Student, Teachers College, Columbia University #highered #access #internationalization #postSoviet l lifelong learner, curious educator, outgoing introvert

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store