Qəlbiqara təhsil

Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində qəlbiqara “hər şeyə, hər kəsə şübhə ilə baxan, heç kəsin xoşbəxtliyini istəməyən, hər şeydə bir pislik görən” kimi təfsir olunur. Sovet təfəkkürünün məhsulu olan təhsil sistemimiz bizə məhz qəlbiqara olmağı öyrədir.

Image for post
Image for post
“Qəlbiqara” sözü izahlı lüğətdə

(1) Mütləq biliyin və ya hər bir sahədə yanlış və doğrunun olduğunu öyrətməklə

(2) Şagirdləri on bir illik məktəb təhsilinin sonunda “uğur” və ya “uçuruma” hazırlamaqla

Image for post
Image for post
“Qaraj” (1979) filminin afişası

PhD Student, Teachers College, Columbia University #highered #access #internationalization #postSoviet l lifelong learner, curious educator, outgoing introvert

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store