Qadınlaşmış müəllimlik problemdir?

“Nəyə görə qadınlar dərs deyir, kişilər isə idarə edir?”

XX əsrin əvvəllərində qızlar məktəbində dərs otağı (Mənbə: www.faktxeber.com)

--

--

PhD Student, Teachers College, Columbia University #highered #access #internationalization #postSoviet l lifelong learner, curious educator, outgoing introvert

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Abbas Abbasov

PhD Student, Teachers College, Columbia University #highered #access #internationalization #postSoviet l lifelong learner, curious educator, outgoing introvert