Qadınların təhsilə çıxışı ilə bağlı problemlər şişirdilir?

Azərbaycanda qadınların təhsilə çıxışı ilə bağlı ciddi maneələrin olduğu haqqında həyəcan təbili çalmağın vaxtıdır. Bu sahədə problemin nə qədər dərin olduğunu anlamaq üçün mövcud statistik məlumatlara baxmaq kifayətdir. Şəhla Qarayeva Təqaüd Proqramı kimi təşəbbüslər qadınların təhsilə əlçatanlığını işıqlandırmaq və həll yolları təklif etmək…

--

--

PhD Student, Teachers College, Columbia University #highered #access #internationalization #postSoviet l lifelong learner, curious educator, outgoing introvert

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Abbas Abbasov

PhD Student, Teachers College, Columbia University #highered #access #internationalization #postSoviet l lifelong learner, curious educator, outgoing introvert