Real, çox sağ ol oxuduğuna görə! Mən özüm də insanları çuşka olaraq etiketləməkdə günahkaram və bunun nə qədər təhlükəli olduğunu son zamanlar başa düşməyə başlamışam. Bu dilin və mədəniyyətin bizə verdiyi imtiyazları qəbul etmək və onlarda sui-istifadə etməmək lazımdır. Ümid edirəm ki, online belə olsa, bu haqda müzakirələrə başlaya bilərik.

--

--

PhD Student, Teachers College, Columbia University #highered #access #internationalization #postSoviet l lifelong learner, curious educator, outgoing introvert

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Abbas Abbasov

PhD Student, Teachers College, Columbia University #highered #access #internationalization #postSoviet l lifelong learner, curious educator, outgoing introvert