Tək əldən səs çıxar?!

Məktəbli vaxtlarımızda atalarımızın hikmətini zarafatla sorğulasaq da, həqiqət orasındadır ki, tək bir insan digərlərinin həyatında yaxşılığa doğru böyük dəyişikliklər etməyə qadirdir. Əziz müəllim və insanlıq idealı Dr. Şəhla Qarayevanın həyat hekayəsi buna sübutdur. Mənim müəllimim öz insaniyyəti ilə yüzlərlə insanın həyatını dəyişib və bunu etməyə davam edir.

Image for post
Image for post
Seminar zamanı Şəhla Qarayeva
Image for post
Image for post
Şəhla Qarayeva Füzuli rayonu Aşağı Seyidəhmədli kənd məktəbində şagirdləri ilə

“Hər dəfə dərs zamanı bizi yazı lövhəsinə çıxardaraq orda ingiliscə sözlər yazdırırdı. [..] Biz də bəzən çətin sözləri əlimizin içinə yazırdıq, lövhəyə çıxanda, imkan yaranan kimi əlimizə baxıb lövhədə yazırdıq. Bir dəfə mən də elə edəndə Şəhla müəllimə gördü və durub mənə yaxınlaşdı. O, mənə ‘Qorxma, aç əlini dedi. Əlimi açdım, əlimin içindəki yazıları görəndə, həm mənə, həm digər uşaqlara ‘Əlinizi yazmayın, çətinlik çəkəndə məndən soruşun, sizə kömək edərəm. Gəlin bir-birimizi aldatmayaq, bir-birimizə kömək olaq’ dedi”.

Onilliklər keçsə belə, bu xatirənin yaddaşda həkk olması mahir müəllim və humanist pedaqoqun göstəricisidir. Şəhla Qarayeva hər bir dərsini girdiyi auditoriya qarşısında tam məsuliyyətini anlayaraq keçirdi. İşinin qayəsi sevgi və hörmətdən ibarət idi. Onun xatirəsinə ithafən yaratdığımız Şəhla Qarayeva Təqaüd Proqramı (ŞQTP) Dr. Qarayevanın həyatı boyu sadiq qaldığı dəyərləri və idealları təlqin edir. Bilirəm ki, vəfatından sonra belə ŞQTP vasitəsilə insanların həyatında dəyişiklik etməyə davam etməsi həqiqi mənada Şəhla müəllimin ən böyük arzusu olardı.

Image for post
Image for post
ŞQTP vasitəsilə 2018–2020-ci illərdə təqaüd almış 10 gənc qız

PhD Student, Teachers College, Columbia University #highered #access #internationalization #postSoviet l lifelong learner, curious educator, outgoing introvert

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store